Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Definities

Uw hond natuurlijk in balans 

Daniëlle Soeterboek gevestigd te Roosendaal.

Cliënt: de eigenaar van de hond, die beroep doet op Uw hond natuurlijk in balans en de opdracht geeft om zichzelf en de hond te laten begeleiden, met het oog op de hond weer in balans te brengen.

Artikel 2 – Algemeen

Alle tussen de Uw hond natuurlijk in balans en de cliënt gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
1. Uw hond natuurlijk in balans zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, waarbij het welzijn van mens en de hond het uitgangspunt is.
2. Uw hond natuurlijk in balans zal de cliënt naar beste vermogen begeleiden, zonder aanzien des persoons.
3. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend als er de overtuiging is dat de belangen van de cliënt en/of de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.


Artikel 3 – Adviezen, Bach Bloesem, Celzouten, coaching en training


1. Een bezitter/eigenaar van een de hond kan ten aanzien van het gedrag van de hond advies vragen aan Uw hond natuurlijk in balans.

2. Het verkregen advies is gebaseerd op de ervaringen van Uw hond natuurlijk in balans als Bach Bloesem & Celzouten therapeut ondersteund met de nodige gevolgde opleidingen en ervaringen in hondengedrag.

3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van Uw hond natuurlijk in balans. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

4. Uw hond natuurlijk in balans kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het psychische welbevinden van de hond. Een garantie op de uitkomst van de adviezen/Bach Bloesem/Coaching en training kan echter niet gegeven worden.

5. Uw hond natuurlijk in balans behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde behandeling.

6. Elke vorm van begeleiding, zowel in de praktijk als daarbuiten, geschieden op eigen risico van de cliënt. Uw hond natuurlijk in balans kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen tijdens praktijk dagen.

7. Indien er trainingen zijn, dan dient de te trainen en/of te behandelen hond te zijn meeverzekerd in de BA-verzekering van de eigenaar/bezitter van de hond.

Artikel 4 – Betalingen/Donaties

1. Gemaakte afspraken tussen Uw hond natuurlijk in balans en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
2. Uw hond natuurlijk in balans zal bij afspraken op locatie die door de cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, het  bedrag van het desbetreffende consult in rekening brengen van de cliënt dmv een donatie.
3. Indien door ziekte of overmacht van Uw hond natuurlijk in balans een afspraak moet worden gewijzigd of worden geannuleerd zal Uw hond natuurlijk in balans er voor zorgen dat deze afspraak op een zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
4. De betaling/donatie van een afspraak dient indien contant, of via overboeking op het moment van de afspraak te gebeuren.
5. Alle door Uw hond natuurlijk in balans versterkte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uw hond natuurlijk in balans openbaar gemaakt worden of ter kennis aan derden worden gebracht.

Artikel 5 – Garantie

Uw hond natuurlijk in balans geeft geen garantie op een positief effect van een behandeling doch zal dit te allen tijde proberen te bewerkstelligen. Bach Bloesem therapie en Celzouten Therapie voor de hond is te nimmer een vervanging van de reguliere diergeneeskunde en de cliënt mag Uw  hond natuurlijk in balans enkel vragen voor Bach Bloesem therapie en Celzoutentherapie toe te passen.

Artikel 6 – Privacy-verklaring

Uw hond natuurlijk in balans vindt het zeer belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Uw hond natuurlijk in balans respecteert de privacy van de cliënt. Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het nakomen van haar verbintenis (het leveren van de juiste artikelen op het juiste adres.) Uw hond natuurlijk in balans neemt de door de cliënt doorgegeven persoonsgegevens op in een databank en mag ze gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. De cliënt heeft het recht ze te raadplegen, te wijzigen of te laten schrappen. Uw hond natuurlijk in balans zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden.